Başlangıç: 2021
Yayın Türü: Bilimsel Açık Erişim Kitaplar

Hakem Sürecimiz

 1. Ön İnceleme ve İntihal Taraması:  Çalışma; yayın ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygunluk açısından editör tarafından incelenir ve iThenticateprogramı kullanılarak intihal taramasından geçirilir. İntihal benzerlik oranının % 15’ten az olması şartı aranır. Ön inceleme en fazla 15 gün içinde tamamlanır.
 2. Dizi Editörü İncelemesi:  Ön İnceleme ve İntihal Taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili dizi editörü tarafından problematik ve akademik dil-üslup açısından incelenir. Bu inceleme, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.
 3. Hakem Süreci (Akademik Değerlendirme):  Dizi editörünün incelemesinden geçen çalışma,  konu ile ilgili doktora tezi, kitap veya makalesi bulunan en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem süreci, çift taraflı kör hakemlik uygulaması  çerçevesinde gizlilik içinde yürütülür. Hakemin incelediği çalışma hakkındaki görüş ve kanaatini ya metin üzerinde belirtmesi ya da online hakem formu üzerinde en az 150 kelimelik bir açıklama ile gerekçelendirmesi talep edilir. Yazara, hakem görüşlerine katılmaması halinde itiraz ve görüşlerini savunma hakkı verilir. Alan editörü, yazar ve hakem arasında, gizliliği koruyarak karşılıklı iletişimi sağlar. Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, yayımlanmasının değerlendirilmesi teklifi ile Yayın Kurulu’na sunulur. İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayımlanabilir. Çeviri çalışmalar; orijinaline uygunluk, alan kavramlarının yerinde kullanımı ve dil açısından değerlendirilmek üzere dil  ve ilgili alan uzmanlarına gönderilir. Uzmanların olumsuz kanaat belirttikleri çeviriler, yayımlanmaz. Kitap ve sempozyum değerlendirmeleri ile doktora tez özetlerinin yayımına, ilgili alan editörlerinin değerlendirmesi sonucunda karar verilir.
 4. Tashih Aşaması: Hakemlerin inceledikleri metinde tashih yapılmasını istemeleri halinde, ilgili raporlar yazara gönderilir ve çalışmasını tashih etmesi istenir. Tashihin en fazla 10 gün içinde tamamlanması talep edilir. Yazar, yaptığı tashihleri kırmızı renk ile belirterek alan editörüne sunar.
 5. Dizi Editörü Kontrolü: Dizi editörü, yazarın metinde kendisinden talep edilen düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 5 gün içinde tamamlanır
 6. Hakem Kontrolü: Tashih isteyen hakem, yazarın metinde kendisinden talep edilmiş düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 7 gün içinde tamamlanır.
 7. Ayrıntılı Özet ve Summary Hazırlanması: Hakkında iki hakem tarafından da “yayımlanabilir” kararı verilen çalışmaların yazarlarından öz/abstract kısmını 500-600 kelime olacak şekilde genişletilmesi istenir.
 8. Türkçe Dil Kontrolü: Hakem sürecinden geçen çalışmalar, Türkçe Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.
 9. İngilizce Dil Kontrolü: Türkçe dil kontrolünden geçen çalışmalar, İngilizce Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.
 10. Yayın Kurulu İncelemesi: Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen çalışmalar, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir.
 11. Dizgi ve Mizanpaj Aşaması: Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir.
 12. Ulusal ve Uluslararası İndekslere Veri Gönderimi: Yayımlanan çalışmanın üst verisi, yurt içi ve dışındaki referans kütüphanelerine en geç 60 gün içinde iletilir.Oku Okut Yayıncılık'ta hakemlik süreci nasıldır?
  Oku Okut Yayıncılık kendini bilimsel ve editoryal mükemmelliğe adamıştır. Yayınlarımız, en az iki akran uzman tarafından sıkı bir akran incelemesinden geçer. Uzmanlar, yazarın/editörün yanıt verme şansına sahip olacağı bir rapor üretmelidir. Raporlar ve yazarın yanıtı daha sonra, Basına bir yayın önerisinde bulunan Oku Okut Yayıncılık editör komitesine sunulur. Yayınlama kararı basına aittir.