Arapçada Zaman Kalıpları: Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması

Yazarlar

Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
https://orcid.org/0000-0002-6085-7036
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Arkan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercimlik ve Tercümanlık Bölümü, Arapça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
https://orcid.org/0000-0003-0534-186X

Anahtar Kelimeler:

Arap Dili ve Belagati, Arapça Fiiller, Fiilimsiler, Zaman İfadesi, Türkçe Kipler

Özet

Zaman, eylemle iç içe olan bir olgudur. Çünkü eylemlerin bir zaman içinde gerçekleşmesi gerekir. Bütün dillerde temel olan üç zaman vardır. Bunlar: Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamandır.

Eylemin gerçekleştiği zaman, Arapçada fiil ile ifade edilir, zira fiiller, eylemin gerçekleştiği zamanı ifade etmek için vardır. Arapçada fiil; mazi, muzari ve muzari fiilin bir versiyonu olarak kabul edilen emir fiili olarak üçe ayrılır. Bu üç kalıp Arapçada zaman sisteminin temelini oluşturur.

Mazi fiil geçmiş zamanı, muzari fiil şimdiki ve gelecek zamanı, emir fiili ise gelecek zamanı ifade eder. Fiillerin ifade ettiği bu zamanlar, fiillerin hiç bir karine olmaksızın kendi içinde sağladıkları sarfî zamandır.

Zaman, fiil dışında bazı kalıplarla da ifade edilebilir. Bunlar: ism-i fail, ism-i meful, isim fiili ve mastardır. Bu kalıpların zaman ifadesi cümle içinde kullanıldığında ortaya çıkar. Bu ise nahvî zamandır. Nahvî zaman cümleyi bir bütün olarak ele almakla anlaşılır. Çünkü burada zamanı belirleyen faktör, zaman kalıbından çok cümlenin akışı ve cümle içindeki karinelerdir. Bu açıdan yani nahvî zaman açısından bakınca mazi fiil şimdiki ve gelecek zamana delalet edebilir. Aynı şekilde muzari fiil geçmiş zamanı da ifade edebilir. Fiillerin ve fiil dışındaki kalıpların -ki bunlar fiil gibi hüküm görürler- ifade ettikleri zamanlar, cümle içindeki -ister lafzî ister hâlî olsun- karinelerin bilinmesiyle anlaşılır.

Cümle içinde meydana gelen bu zaman değişikliklerini özellikle edatlar sağlar. Örneğin: لَـمْ ve لَمَّا ile kullanılan muzari fiil geçmiş zamana, şart edatı إِنْ ile kullanılan mazi fiil gelecek zamana delalet eder. Muzari fiil; لَـمْ ve لَمَّا dışında meczum ya da mansup olarak gelince gelecek zaman, merfu olarak gelince de geçmiş zaman ifade edebilir.

Dolayısıyla, Arapça bir cümlede zamanın anlaşılabilmesi çoğunlukla edatların bilinmesine bağlıdır. Edatlar -ki bunlar lafzî karinelerdir- dışında zaman ifadesini belirleyen diğer bir karine de sözün söylenme ânındaki durumdur. Hâlî karine olarak adlandırdığımız bu karine, fiil ve fiilimsilerin (fiil manasında kullanılabilen isimlerin) ifade ettiği zamanın belirlenmesinde büyük rol oynar.

İki bölümden oluşan “Arapçada Zaman Kalıpları, Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması” adlı çalışmamızın birinci bölümünde bu sarfî ve nahvî zaman ifadelerinin ortaya çıktığı yerler, kullanım alanları ile birlikte incelenmiştir.

İkinci bölümde ise Türkçe zaman kalıplarının Arapça karşılıkları verilmiş ve karşılaştırılması yapılmıştır. Böylece zaman ifadelerinin Arapça ve Türkçe açısından öğrenim ve öğretiminin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Yazar ve Editör Özgeçmişleri

Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

Kozan doğumlu olan yazar ilk ve orta eğitimini Adana’da ve lise eğitimini ise Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi῾nde tamamladı (1989). 1994 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Arapça Eğitimi bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde “Arapçada Zaman Kalıpları, Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2000 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde “Arap Dilinde Çok Anlamlılık ve Karine İlişkisi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2007 yılında doçent ve 2013 yılında profesör oldu. Hâlen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapmaktadır. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Arkan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercimlik ve Tercümanlık Bölümü, Arapça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan Zeynep Arkan, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı mezunudur. Yüksek lisans eğitimini “Te′allemi’l-′arabiyye İsimli Eserin Arapça Öğretim ve Eğitim Teknikleri Açısından İncelenmesi”adlı teziyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı’nda, doktora eğitimini ise “Arapça Öğretmenlerinin Mesleki Gelişiminde STARTALK San Diego State Üniversitesi Vakfı Örneği”isimli teziyle Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi, Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Halen Ankara Hacı bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümünde çalışmaktadır.

Kaynakça

el-῾Aclûnî, İsmâ῾îl b. Muḥammed el-Cerrâḥî. Keşfu’l-ḫafâ’ ve muzîlu’l-ilbâs. ed. Aḥmed el-Ḳalâş. Beyrut: Muessesetu’r-risâle, 4. Basım, 1985.

Aḥmed b. Ḥanbel, İbn Muḥammed b. Hilâl b. Esed b. İdrîs b. ‘Abdullah. Mus-nedu Aḥmed b. Ḥanbel. İstanbul-Tunus: Çağrı Yayınları-Dâru Saḥnûn, 2. Basım, 1992.

Akdağ, Hasan. Arap Dilinde Edatlar. Konya: Tekin Dağıtım, 3. Basım, 1987.

Akdağ, Hasan. Arap Dili Dilbilgisi. Konya: Tekin Kitabevi, 1989.

Akdağ, Hasan. Arap Dilinde Fiiller. Konya: Tekin Kitabevi, 2. Basım, 1994.

῾Akkâvî, İn῾âm Fevvâl. el-Mu῾cemu'l-mufaṣṣal fî ‘ulûmi'l-belâġa. murâca῾a. Aḥmed Şemsuddîn. Beyrut: Dâru'l-kutubi'l-῾ilmiyye, 1992.

Akyüz, Vecdi. Arapça’da Fiil Kipleri ve Yardımcıları. İstanbul: M.Ü. İFAV Yayın-ları, 1996.

Akyüz, Vecdi. Arapça’da Fiil Zamanları. İstanbul: M.Ü. İFAV Yayınları, 1996.

Altûncî, Muḥammed-R. el-Esmer. el-Mu῾cemu'l-mufaṣṣal fî ‘ulûmi'l-luġati el-Elseniyyât. murâca῾a. İmîl Ya῾ḳûb. Beyrut: Dâru'l-kutubi'l-῾ilmiyye, 1993.

Altûncî, Muḥammed. Mu῾cemu'l-edavâti'n-naḥviyye. b.y.: Dâru'l-fikr, 6. Basım, 1979.

el-Baġdâdî, ‘Abdulḳâdir b. ῾Umer. Ḫizânetu'l-edeb. thk. ῾Abdusselâm Muḥam-med Hârûn. Kahire: Mektebetu'l-Ḫâncî, ts.

Banguoğlu, Tahsin. Türkçe’nin Grameri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 2. Basım, 1986.

Bedrî, Kemâl. "Niẓâmu'z-zaman fi'l-luġateyn el-῾Arabiyye ve'l-İnciliziyye fî ḍav'i't-teḳâbuli'l-luġavî". Vaḳâi῾u ta῾lîmi'l-luġati'l-῾Arabiyye li-ġayri'n-nâṭıḳîne bihe 1/158-186. Kuveyt: Mektebu't-terbiyeti'l-῾Arabî li-duveli'l-Ḫalîc, 1401 h.

Beserek, Ahmet. Türkçe’de Cümle Yapısı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1991.

Bilgegil, M. Kaya. Türkçe Dilbilgisi. İstanbul: Dergah Yayınları, 2. Basım, 1982.

el-Buḫârî, Ebû ‘Abdullah Muḥammed b. İsmâ῾îl, Saḥîḥu’l-Buḫârî. İstanbul-Tunus: Çağrı Yayınları-Dâru Saḥnûn, 2. Basım, 1992.

el-Cârim, A.-M. Emîn. el-Belâġatu'l-vâḍıḥa li’l-medârisi's-sâneviyye. İstanbul: Eda Neşriyat, 1991.

Cowan, David. Modern Literary Arabic. Cambridge: Cambridge University Press, Third Edition, 1970.

el-Curcânî, Ebû Bekr ‘Abdulḳâhir b. ‘Abdirraḥmân b. Muḥammed. Kitâbu'l-Muḳtaṣid fi şerḥi'l-Îḍâḥ. thk. Kâẓım Baḥr el-Mercân. b.y.: y.y., ts.

Çörtü, M. Meral. Arapça Dilbilgisi Sarf. İstanbul: M.Ü. İFAV Yayınları, 1995.

Çörtü, M. Meral. Arapça’da Cümle Kuruluşu ve Tercüme Teknikleri. İstanbul: M.Ü. İFAV Yayınları, 1995.

ed-Daḳar, ‘Abdulġanî. Mu῾cemu'n-naḥv. İstanbul: Kahraman Yayınları, 1987.

Dîvânu Lebîd b. Rebî῾a Şerḥu't-Tûsî. Beyrut: Dâru'l-kitâbi'l-῾Arabî, 2. Basım, 1996.

Ebû Dâvûd, Suleymân b. el-Eş῾as es-Sicistânî. Sunenu Ebî Dâvûd. İstanbul-Tunus: Çağrı Yayınları-Dâru Sahnûn, 2. Basım, 1992.

Ebû Ḥayyân, Muḥammed b. Yûsuf el-Endelusî el-Ġırnâṭî. el-Baḥru'l-muḥîṭ fi't-tefsîr. murâca῾a. Ṣıḍḳî Muḥammed Cemîl. Beyrut: Dâru'l-fikr, 1992.

Emîn, Bekrî Şeyḫ. el-Belâġatu'l-῾Arabiyye fi sevbihe'l-cedîd. Beyrut: Dâru'l-῾ilm li'l-melâyîn, 3. Basım, 1990.

Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım, Yayım, Tanıtım, 19. Basım, 1990.

Eyyûb, ‘Abdurraḥmân. "en-Nuẓumu'l-luġaviyye ve't-taṭavvur". Vaḳâ῾i‘u ta῾lîmi'l-luġati'l-‘Arabiyye li-ġayri'n-nâṭıḳîne bihe 1/124-140. Kuveyt: Mektebetu't-terbiyeti'l-‘Arabî li-duveli'l-Ḫalîc, 1401 h.

el-Ezherî, Ḫâlid b. ‘Abdillah. Şerḥu't-Taṣrîḥ ‘ala't-Tavḍîḥ. b.y.: Dâru'l-fikr, ts.

Fâḍil, ‘Abdulḥaḳ. "Aẖṭâ' luġaviyye.", el-Lisâni'l-‘Arabî 9 (el-Maġrib el-Aḳṣâ 1972), 413-427.

el-Ġalâyînî, Muṣṭafâ. Câmi‘u'd-durûsi'l-‘Arabiyye. murâca῾a.: ‘Abdulmun‘im Ḫafâce. Beyrut: el-Mektebetu'l-‘aṣriyye li'ṭ-ṭıbâ‘a ve'n-neşr-ed-Dâru’n-nemûẕeciyye, 30. Basım, 1994.

Ḥasan, ‘Abbâs. en-Naḥvu'l-vâfî. Kahire: Dâru'l-ma‘ârif, 9-10. Basım, ts.

Ḥassân, Temmâm. el-Luġatu'l-‘Arabiyye ma‘nâhe ve mebnâhe. Kahire: el-Hey’etu'l-Mıṣrıyyetu'l-‘âmme li'l-kuttâb, 3. Basım, 1985.

el-Hâşimî, Aḥmed. el-Ḳavâ‘idu’l-esâsiyye li'l-luġati'l-‘Arabiyye. İstanbul: Der-saadet, ts.

Haywood, J. A.-H. M. Nahmad. A New Arabic Grammar of the Written Language. London: Lund Humphries, Third Edition, 1970.

İbn ‘Aḳîl, Behâuddîn ‘Abdullah b. ‘Aḳîl el-‘Aḳîlî el-Mıṣrî el-Ḥamdânî. Şerḥu İbn ‘Aḳîl. thk. Muḥammed Muḥyiddîn ‘Abdulḥamîd. Beyrut: Dâru'l-fikr, 16. Basım, 1974-1979.

İbn Hişâm, Ebû Muḥammed ‘Abdullah Cemâluddîn el-Enṣârî. Muġnî'l-lebîb. thk. Mâzin el-Mubârek-Muḥammed ‘Alî Ḥamdullah. Beyrut: Dâru'l-fikr, 1992.

İbn Hişâm, Ebû Muḥammed ‘Abdullah Cemâluddîn el-Enṣârî. Şerḥu Şuzûri'z-zeheb. tertib ve ta῾lik.: ‘Abdulġanî ad-Daḳar. Beyrut: Muessesetu'r-risâle-ed-Dâru῾l-muttaḥide, 2. Basım, 1994.

İbn Hişâm, Ebû Muḥammed ‘Abdullah Cemâluddîn el-Enṣârî. Şerḥu Ḳaṭri῾n-nedâ ve belli'ṣ-ṣadâ. İstanbul: Dersaadet, ts.

İbn Hişâm, Ebû Muḥammed ‘Abdullah Cemâluddîn el-Enṣârî. Avḍaḥu'l-mesâlik. thk. Muḥammed Muḥyiddîn ῾Abdulḥamîd. Beyrut: el-Mektebetu'l-‘aṣriyye, ts.

İbn Hişâm, Ebû Muḥammed ‘Abdullah Cemâluddîn el-Enṣârî. Teḫlîṣu'ş-şevâhid ve telḫîṣu'l-Fevâ῾id. thk. ‘Abbâs Muṣṭafâ eṣ-Ṣâliḥî. Beyrut: Dâru'l-kitâbi'l-‘Arabî, 1986.

İbn Mâce, Ebû ‘Abdullah Muḥammed b. Yezîd. Sunenu İbn Mâce. İstanbul-Tunus: Çağrı Yayınları-Dâru Saḥnûn, 2. Basım, 1992.

İbn Manẓûr, Ebu'l-Faḍl Cemâluddîn Muḥammed b. Mukerrem el-Mıṣrî. Lisânu'l-‘Arab. Beyrut: Dâru Ṣâder, 3. Basım, 1994.

İbn Ya‘îş, Ya‘îş b. ‘Alî. Şerḥu'l-Mufaṣṣal. Beyrut-Kahire: ‘Âlemu'l-kutub-Mektebetu'l-Mutenebbî, 2. Basım, ts.

el-Ḳazvînî, Ebû ‘Abdullah Muḥammed b. Ḳâḍî'l-Ḳuḍât Sa‘diddîn Ebî Muḥam-med. el-Îḍâḥ fi ‘ulûmi'l-belâġa Muẖṭaṣaru Telẖîṣi'l-Miftâḥ. murâca῾a: Behîc Gazâvî. Beyrut: Dâru iḥyâi'l-‘ulûm, 2. Basım, 1992.

el-Ḳaysî, Ebû ‘Alî el-Ḥasan b. ‘Abdullah. Îḍâḥu şevâhidi'l-Îḍâḥ. thk. Muḥammed b. Ḥamûd ed-Da‘cânî). Beyrut: Dâru'l-ġarbi'l-İslâmî, 1987.

el-Lubedî, Muḥammed Semîr Necîb. Mu‘cemu'l-muṣṭalaḥâti'n-naḥviyye ve'ṣ-ṣarfiyye. Beyrut: Muessesetu'r-risâle-Dâru'l-furḳân, 1985.

Manṣûr, ‘Alî Câbir. "Cumletu'l-mâḍî ve'l-ḥâl ve'l-mustaḳbel". Mecelletu Kul-liyyeti'ş-şerî‘a 6 (Câmi‘atu Baġdâd, 1979), 430-470.

Mattar, Antoine C. La Traduction Pratique Français-Arabe Arabe-Français. Bey-routh: Dar el-Machreq, 3. Basım, 1978.

el-Muberred, Ebu'l-‘Abbâs Muḥammed b. Yezîd. el-Muḳṭaḍab. thk. Muḥam-med ‘Abdulḫâliḳ ‘Aḍîme. Beyrut: ‘Âlemu'l-kutub, ts.

Muslim, Ebu'l-Ḥuseyn b. el-Ḥaccâc b. Muslim el-Ḳuşeyrî. Ṣaḥîḥu Muslim. İs-tanbul-Tunus: Çağrı Yayınları-Dâru Saḥnûn, 2. Basım, 1992.

Naḥle, Maḥmûd Aḥmed, ‘İlmu'l-ma‘ânî fi'l-belâġâti'l-‘Arabiyye. Beyrut: Dâru'l-‘ulûmi'l-‘Arabiyye, 1990.

en-Na῾îmî, Selîm. "İsmu'l-Fi‘l". Mecelletu'l-Mecma‘i'l-‘ilmî el-‘Irâḳî 16 (1968), 60-89.

en-Neḥḥâs, Muṣṭafâ. Dırâsât fi'l-edavâti'n-naḥviyye. Kuveyt: Şeriketu'r-Rabiân li'n-neşr ve't-tevzî‘, 2. Basım, 1986.

en-Nesâî, Ebû ῾Abdurraḥmân Aḥmed b. Şu῾ayb. Sunenu’n-Nesâî. İstanbul-Tunus: Çağrı Yayınları-Dâru Saḥnûn, 2. Basım, 1992.

Özbalıkçı, M. Reşit. Arap Dilinde Zaman Açısından Fiiller. İzmir: Anadolu Mat-baacılık, 1996.

Paçacıoğlu, Burhan. Çerçeve Proğrama Göre Hazırlanmış Türk Dili Dersleri. An-kara: Yükseköğretim Kurulu Matbaası, 1987.

er-Raḍî, Muḥammed b. el-Ḥasen. Şerḥu'l-Kâfiye fi'n-naḥv. b.y.: el-Mektebetu'l-murṭaḍaviyye li'l-âsâri'l-Ca῾feriyye, ts.

er-Râġıb el-İsfehânî, Ebu'l-Ḳâsım el-Ḥuseyn. Mufredâtu elfâẓi'l-Ḳur'ân. thk. Ṣafvân ‘Adnân Dâvûdî. Dimeşk-Beyrut: Dâru'l-ḳalem-ed-Dâru'ş-şâmiyye, 1992.

er-Rummânî, Ebu'l-Ḳâsım ‘Alî b. ‘İsâ. Kitâbu Ma‘ânî'l-ḥurûf. thk. ‘Abdulfettâḥ İsmâ‘îl Şelbî. Cidde: Dâru'ş-şurûḳ, 2. Basım, 1981.

es-Sâmerâî, Fâḍıl Ṣâliḥ. "ed-Dilâletu'z-zemâniyye li-fi‘li'l-emr". Buḥûs fi'l-luġati ve'l-edeb. haz.: Sehâm el-Ferîḥ. 157-167. Kuveyt: Mektebetu'l-Mu‘allâ, 1987.

es-Sâmerâî, İbrâhîm. el-Fi‘lu zemânuhu ve ebniyetuhu. Beyrut: Muessesetu'r-risâle, 3. Basım, 1983.

es-Se῾âlibî, Ebû Manṣûr ῾Abdulmelik b. Muḥammed b. İsmâ‘îl. Fıḳhu'l-luġati ve sırru'l-‘Arabiyye. thk. Fâiz Muḥammed. Beyrut: Dâru'l-kitâbi῾l-‘Arabî, 1993.

es-Semîn el-Ḥalebî, Aḥmed b. Yûsuf b. ῾Abdiddâim. ‘Umdetu'l-ḥuffâẓ fi tefsîri eşrefi'l-elfâẓ. thk. Muḥammed Alṭûncî. Beyrut: ‘Âlemu'l-kutub, 1993.

Sîbeveyh, Ebû Bişr ‘Amr b. ‘Usmân b. Ḳanber. el-Kitâb. thk. ‘Abdusselâm Muḥammed Hârûn. Kahire: Mektebetu'l-Ḫâncî-Maṭba‘atu'l-medenî, 2. ve 3. Basım, 1982-1983.

es-Suyûṭî, Ebu'l-Faḍl ‘Abdurraḥmân b. el-Kemâl Ebû Bekr Celâluddîn. el-Eşbâh ve'n-neẓâir. murâca῾a.: Fâyiz Terḥînî. Beyrut: Dâru'l-kitâbi'l-‘Arabî, 2. Basım, 1993.

eş-Şarratûnî, Raşîd. Mebâdiu'l-‘Arabiyye. İstanbul: Dersaadet, ts.

eş-Şenḳîṭî, Aḥmed b. Emîn. ed-Dureru'l-levâmi‘. thk. ‘Abdul‘âl Sâlim Muker-rem. Beyrut: Muessesetu'r-risâle, 1985.

et-Taftazânî, Sa῾duddîn. Şerḥu Muḫṭaṣari'l-ma‘ânî fi'l-ma῾ânî ve'l-beyân ve'l-bedî῾. Kum: Matba῾atu Gadir, 3. Basım, 1349 h.

et-Tirmîẕî, Ebû ‘Îsâ Muḥammed b. ῾Îsâ b. Sevra. Sunenu't-Tirmîẕî. İstanbul-Tunus: Çağrı Yayınları-Dâru Saḥnûn, 2. Basım, 1992.

Uralgiray, Yusuf. İlk ve İleri Dilbilgisi Modern Metodlu, Uygulamalı, Tahlili ve Araştırmalı Arapça. Riyad: Tebliğ Yayınları, 1986.

Vecdî, Muḥammed Ferîd. Dâiretu ma῾ârifi'l-ḳarni'l-῾işrîn. Beyrut: Dâru'l-ma῾rife, 3. Basım, ts.

el-Warrakî, Nariman Nailî-A. Taher Hassanein, The Connectors in Modern Standard Arabic. Cairo: Center for Arabic Studies American University in Cairo, 1984.

Wright, W. A Grammar of the Arabic Language. London: Cambridge University Press, Third Edition, 1967.

Yazıcı, Hüseyin. Arapça῾da Edatlar ve Kullanımları. İstanbul: Kitabevi, 1996.

Yüksel, Azmi. Çağdaş Arap Edebiyatından Seçmeler. Ankara: Ankara Üniversite-si Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 1984.

ez-Zeccâcî, Ebu'l-Ḳâsım ‘Abdurraḥmân b. İsḥâḳ. el-Cumel fi'n-naḥv. thk. ‘Alî Tevfîḳ el-Ḥâmed. Ürdün: Muessesetu'r-risâle-Dâru'l-emel, 2. Basım, 1985.

ez-Zemaḫşerî, Ebu'l-Ḳâsım Cârullah Maḥmûd b. ‘Umer el-Ḫârezmî. el-Keşşâf. b.y.: Dâru'l-fikr, 1977.

Zihni, Mehmed, el-Muntaḫab ve'l-Muḳṭaḍab. İstanbul: Marifet Yayınları, 3. Ba-sım, 1991.

Arapçada Zaman Kalıpları

Yakında Yayımlanacaklar

25 Haziran 2021

Bölümler

Lisans

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: E-Kitap

E-Kitap

Publication date (01)

06/25/2021
Takvim

Fiziksel Boyutlar

135mm x 210mm

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

OCLC number (23)

1267313465

ISBN-13 (15)

978-605-74416-1-4

Publication date (01)

06/25/2021
Takvim

Fiziksel Boyutlar

135mm x 210mm